Tùy chọn

Tính trung bình cộng loại bỏ các số = 0 hoặc null