Tùy chọn

Cho mình hỏi cách tách dữ liệu trong Ô bằng dấu ,