Tùy chọn

Giúp sử dụng append quey cho record hiện thời