Tùy chọn

Ứng dụng gửi thông số từ các máy clienl về máy Sever để tổng hợp