Tùy chọn

Các bạn làm ơn giúp dùm mình, có 1 bạn chỉ nhưng mình kg làm đc