Tùy chọn

Chuyển sang sử dụng ADO, quá nhiều thứ phải xử lí, mệt mỏi