Tùy chọn

Xin hỏi cách : Ép phần mềm phải dùng File có đuôi OCX cũ