Tùy chọn

So sánh giá trị record trên cùng 1 trường trong 1 bảng để có kết quả tính toán đúng