Tùy chọn

Select Distinct lồng với Count không hiểu