Tùy chọn

Lỗi máy in bill loại PRP085IIIT không tin được.