Tùy chọn

Dùng hàm sum dữ liệu tự thêm giá tri 0.000000001