Tùy chọn

Dùng Google Drive để lưu trữ database chung - dùng chung cho nhiều máy.