Tùy chọn

Xin cho ta một chút ấm áp của mùa đông...