Tùy chọn

Từ "luôn luôn" được hiểu như thế nào trong Access ??