Tùy chọn

Lệnh Docmd chỉ mở bảng mà không tự động mở bảng đó`