Tùy chọn

Xử lý biểu thức,toán tử.. để "lừa" Criteria của query nhận giá trị???