Tùy chọn

Làm sao để Form nhập dữ liệu cho bảng mở ra, luôn ở dòng hiện hành (mới)?