Tùy chọn

Định dạng dd/mm/yyyy và 123.456.789,00 trong vba