Tùy chọn

Dùng DAO để thêm, xóa, sửa, cập nhật form main - sub