Tùy chọn

Làm sao bỏ khoảng trắng giữa các dòng trong Sub Report