Tùy chọn

[Hàm] Lấy địa chỉ IP của máy vi tính hiện hành