Tùy chọn

Xin file demo theo yêu cầu, tùy biến các query theo câu lệnh SQL