Tùy chọn

C# là ngôn ngữ tuyệt vời nhất. Java, PHP,C, C++, RUBY chỉ toàn là thứ rẽ tiền?!