Tùy chọn

làm sao kiểm tra những ký tự là chữ hay số