Tùy chọn

Dấu chấm hay dấy dấu phẩy cho dãy số kiểu nào cũng đúng