Tùy chọn

Này ...! Cậu cười đi .. cười 1 cái thôi mà ...!