Tùy chọn

viết đoạn kết cho hành trình dang dở Đơn phương ( kỷ niệm buồn )