Tùy chọn

Xin giúp đỡ sao sự kiện không chạy khi ta gọi lệnh call