Tùy chọn

Có bác nào đã từng mua và sử dụng Code Signing Certificate chưa?