Tùy chọn

Tạo query xác định record mới được thêm vào hay record cũ được dùng lại