Tùy chọn

tạo ô MSG thông báo OK và cancel để xóa field