Tùy chọn

Giúp Cho chương trình chỉ chạy trên một máy quy định !