Tùy chọn

Định dạng lnumber không có phần thập phân trong listbox