Tùy chọn

Tổng hợp hàm xử lý văn bản và chuỗi ( Có ví dụ)