Tùy chọn

Giúp e cập nhật dữ liệu từ table2 vào table1