Tùy chọn

Nhập số nguyên tự chuyển thành thập phân