Tùy chọn

Lập chỉ mục (Index) trong Table - Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu