Tùy chọn

Between fied đã convert bằng hàm datevalue