Tùy chọn

Tùy biến Hàm làm tròn-round thành roundup-rounddown. Các hàm Int, Fix