Tùy chọn

Không xóa hẳn record mà chuyển sang 1 table như rác