Tùy chọn

Tự động thêm hình vào attachment field hoặc OLE Object