Tùy chọn

Đã Viết code cho nút xóa record nhưng hệ thống cũng thông báo bằng tiếng Anh !