Tùy chọn

Tạo mesagebox " cảnh báo , thông báo tiếng việt " bằng macro" và gọi ra trên form