Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Help] chỉ cách viết code làm sao lưu 1 record vào 2 tables
#1
chào các bạn,

Nhờ các bạn giúp mình viết code làm sao để lưu 1 record vào 2 tables. Mình cần các bạn giúp đỡ rất gấp vì sắp hết hạn nộp bài

Mình có table KY_THI (MA_KY_THI, TEN_KY_THI) và table MON_THI (MA_MON_THI, TEN_MON_THI). Do 2 tables này quan hệ n-n nên có table trung gian là KY_THI_CO_MON_THI(MA_MON_THI, MA_KY_THI).

Làm sao lúc thêm mới kỳ thi và môn thi rồi nhấn nút Lưu thì kỳ thi và môn thi sẽ lưu vào tables KY_THI, MON_THI, KY_THI_CO_MON_THI.

Đây là code của mình
Private Sub cmdLuukythi_Click()

Call SaveThongTin

End Sub

Private Sub CloseForm()
Dim strFormName As String
strFormName = Me.Name
DoCmd.Close acForm, "Capnhatthongtinkythi", acSaveYes
Forms!Dethi!Gridkythi.Requery
End Sub

Private Sub SaveThongTin()
Dim err As Integer
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset

'Check entered data
txtMakythi.SetFocus
If txtMakythi.Text = "" Then
err = err + 1
MsgBox "Vui long nhap Ma ky thi!", vbInformation, "Thong bao"
Else
txtTenkythi.SetFocus
If txtTenkythi.Text = "" Then
err = err + 1
MsgBox "Vui long nhap Ten ky thi!", vbInformation, "Thong bao"
Else
txtNamhoc.SetFocus
If Len(txtNamhoc.Text) <> 4 And CInt(txtNamhoc.Text) > 1900 Then
err = err + 1
MsgBox "Nam hoc phai co 4 so!", vbInformation, "Thong bao"
Else
txtNamhoc.SetFocus
If CInt(txtNamhoc.Text) < 1900 Then
err = err + 1
MsgBox "Nam hoc phai lon hon hoac bang 1900!", vbInformation, "Thong bao"
Else
txtNamhoc.SetFocus
If txtNamhoc.Text = "" Then
err = err + 1
MsgBox "Vui long nhap Nam hoc!", vbInformation, "Thong bao"
End If
End If
End If
End If
End If

'Insert data
If err < 1 Then

' Open a connection
Set cnn = New ADODB.Connection

' Open table
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
rs.CursorType = adOpenKeyset
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Open "KY_THI"

On Error GoTo Loi
'Get the new record data
rs.AddNew
rs!MA_KY_THI = txtMakythi
rs!TEN_KY_THI = txtTenkythi
rs!NAM_HOC = txtNamhoc
rs.Update

' Show the newly added data.
MsgBox "Them ky thi " & rs!MA_KY_THI & " thanh cong", vbInformation, "Thong bao"

'Close connection
rs.Close

Call CloseForm

End If
Exit Sub
Loi:
MsgBox "Ma ky thi nay da ton tai. Vui long nhap ma khac!", vbInformation, "Thong bao"
txtMakythi.SetFocus
End Sub

+Theo như cách thiết kế của mình thì mình ko biết làm sao để lưu các môn thi thuộc 1 kỳ thi được.

+Hiện tại ở form Dethi mình chưa biết viết code để Sửa 1 record là khi chọn 1 record trên grid-> nhấn nút Sửa sẽ load lên 1 form con đồng thời load luôn dữ liệu của record chọn lên form con để sửa.

+Mình làm tương tự cho môn thi nhưng chạy bị lỗi, nhờ các bạn xem giúp mình luôn nhé.

+Code của nút xóa môn thi cũng chạy ko được

Private Sub cmdXoamonthi_Click()

Call DeleteARecord

End Sub

Function DeleteARecord()
If MsgBo"Ban co muon xoa mau tin nay khong?", vbYesNo + vbQuestion, "Thong bao") = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
CurrentDb.Execute "DELETE FROM MON_THI " & _
"WHERE [MA_MON_THI]='" & [Gridmonthi].Form![MA_MON_THI] & "'"

End If
End Function

Đây là CSDL của mình http://www.mediafire.com/?hft6i3w8kmwp0tt

xin cám ơn
Chữ ký của tigergirl Xin chào, mình là tigergirl, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 05-08 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Bạn tạo các query append lấy giá trị từ form, insert vào table.
Khi nhấn nút save thì gọi query này ra! đơn giản vậy thôi!

Nhìn "rừng code" ngán quá!
Chữ ký của Noname 020
ღღღღღTài sản của Noname (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Cafe Via He
#3
bạn dùng thử đoạn code này xem

Mã:
Dim db As Database
Set db = CurrentDb()
    db.Execute "INSERT INTO tblBang1 (A,B,C,) " _
        & "SELECT SoLuong,DonGia,ThanhTien " _
        & "FROM tblPhieuBanHangPhu " _
        & "GROUP BY SoLuong,DonGia,ThanhTien;"

    db.Execute "INSERT INTO tblBang2 (A,B,C,) " _
        & "SELECT SoLuong,DonGia,ThanhTien " _
        & "FROM tblPhieuBanHangPhu " _
        & "GROUP BY SoLuong,DonGia,ThanhTien;"
db.Close
Chữ ký của ht03 Xin chào, mình là ht03, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Cách tạo menu trong access 2007 darkmoon 12 13,632 30-03-18, 09:20 AM
Bài mới nhất: mrtoanbin
  cách tạo TextBox nhảy số theo điều kiện Nguyên Thông 5 193 19-03-18, 03:32 PM
Bài mới nhất: Nguyên Thông
  [Hỏi] Code vba không có tác dụng khi dùng year(now() và hàm right mrsiro 8 312 07-03-18, 11:04 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Help] Sub Form tự động điền các record haidc 9 685 05-02-18, 04:36 PM
Bài mới nhất: haidc
  [S.O.S] Điều khiển hiển thị record trên form qua mạng LAN tranthanhan1962 16 922 21-01-18, 05:31 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line