Đánh giá chủ đề:
  • 3 Votes - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Set mặc định fonts cho hệ thống
#1
Copy đoạn code sau vào một module:

Mã:
Option Compare Database

'Khai bao cac hang
Const SPI_GETNONCLIENTMETRICS = 41
Const SPI_SETNONCLIENTMETRICS = 42
Const SPI_GETICONTITLELOGFONT = 31
Const SPI_SETICONTITLELOGFONT = 34
Const LF_FACESIZE = 32
'Khai bao cac kieu
Private Type LOGFONT
lfHeight As Long
lfWidth As Long
lfEscapement As Long
lfOrientation As Long
lfWeight As Long
lfItalic As Byte
lfUnderline As Byte
lfStrikeOut As Byte
lfCharSet As Byte
lfOutPrecision As Byte
lfClipPrecision As Byte
lfQuality As Byte
lfPitchAndFamily As Byte
lfFaceName As String * 32
End Type
Private Type NONCLIENTMETRICS
cbSize As Long
iBorderWidth As Long
iScrollWidth As Long
iScrollHeight As Long
iCaptionWidth As Long
iCaptionHeight As Long
lfCaptionFont As LOGFONT
iSMCaptionWidth As Long
iSMCaptionHeight As Long
lfSMCaptionFont As LOGFONT
iMenuWidth As Long
iMenuHeight As Long
lfMenuFont As LOGFONT
lfStatusFont As LOGFONT
lfMessageFont As LOGFONT
End Type
'Khai bao cac bieb thuoc kieu tren
Dim m_nonClientMetrics As NONCLIENTMETRICS
Dim m_logFont As LOGFONT
'Khai bao cac bien chua so do font
Dim m_fontCaption As String * 32
Dim m_fontSmCaption As String * 32
Dim m_fontMenu As String * 32
Dim m_fontMessage As String * 32
Dim m_fontStatus As String * 32
Dim m_fontIcon As String * 32
Dim m_fontHeight As Long, m_fontWeight As Long
'Khai bao ham API can dung
Private Declare Function SystemParametersInfo _
Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" _
(ByVal uAction As Long, _
ByVal uParam As Long, _
ByRef lpvParam As Any, _
ByVal fuWinIni As Long) As Long

'Thu tuc thiet lap so do font he thong
Public Function SetSysFont(fontName As String)
Dim result As Long

'*****************************
'Truy xuat so do font hien tai
m_nonClientMetrics.cbSize = Len(m_nonClientMetrics)
result = SystemParametersInfo(SPI_GETNONCLIENTMETRICS, _
Len(m_nonClientMetrics), _
m_nonClientMetrics, 0)
result = SystemParametersInfo(SPI_GETICONTITLELOGFONT, _
Len(m_logFont), _
m_logFont, 0)

'**********************************
'Luu lai cac font he thong hien tai
'Luu lai font hien thi Caption
m_fontCaption = m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName
m_fontHeight = m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight
m_fontWeight = m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfWeight
'Luu lai font hien thi Caption nho
m_fontSmCaption = m_nonClientMetrics.lfSMCaptionFont.lfFaceName
'Luu lai font hien thi hop thoai thong bao
m_fontMessage = m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName
'Luu lai font Menu
m_fontMenu = m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName
'************************************
'Thay doi font
'font hien thi Caption
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName = fontName & vbNullChar
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfWeight = 700
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight = -12
'font hien thi Caption nho
m_nonClientMetrics.lfSMCaptionFont.lfFaceName = fontName & vbNullChar
m_nonClientMetrics.lfSMCaptionFont.lfHeight = -12
'font hien thi hop thoai thong bao
m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName = fontName & vbNullChar
m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfHeight = -12
'font hien thi menu
m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName = fontName & vbNullChar
m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfHeight = -12
'thuc hien thay doi
result = SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICS, _
Len(m_nonClientMetrics), _
m_nonClientMetrics, 0)
result = SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONT, _
Len(m_logFont), _
m_logFont, 0)
End Function

'Thu tuc thiet lap lai so do font cu
Public Sub restoreSysFont()
'font hien thi Caption
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfFaceName = m_fontCaption
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfHeight = m_fontHeight
m_nonClientMetrics.lfCaptionFont.lfWeight = m_fontWeight
'font hien thi Caption nho
m_nonClientMetrics.lfSMCaptionFont.lfFaceName = m_fontSmCaption
m_nonClientMetrics.lfSMCaptionFont.lfHeight = m_fontHeight
'font hien thi hop thoai thong bao
m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfFaceName = m_fontMessage
m_nonClientMetrics.lfMessageFont.lfHeight = m_fontHeight
'font hien thi menu
m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfFaceName = m_fontMenu
m_nonClientMetrics.lfMenuFont.lfHeight = m_fontHeight
'thuc hien thay doi
result = SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICS, _
Len(m_nonClientMetrics), _
m_nonClientMetrics, 0)
result = SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONT, _
Len(m_logFont), _
m_logFont, 0)
End Sub

Khi cần Set fonts cho hệ thống, gọi: (ví dụ font TAHOMA)
Mã:
SetSysFont ("Tahoma")

Khôi phục lại font ban đầu, gọi:
Mã:
restoreSysFont()

Nguồn: sưu tầm
Chữ ký của haquocquan Guest, you are welcome!
ღღღღღTài sản của haquocquan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn Noname , pmtandhqn , nhunguyet0103
#2
Đây bạn ơi
http://www.mediafire.com/?8ccq0la1bt22iju
Chữ ký của phamthainguyen86 Xin chào, mình là phamthainguyen86, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 08-05 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Thủ Thuật] Table variables - Lưu các biến hệ thống vào bảng ongke0711 0 472 01-07-17, 04:35 AM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Thủ Thuật] Hỏi_Xác định phiên bản Access đang dùng maidinhdan 2 1,009 10-03-17, 10:11 AM
Bài mới nhất: vulhu06
  Msg Box tiếng Việt Unicode có định dạng chữ đậm tranthanhan1962 13 4,336 30-01-16, 12:39 AM
Bài mới nhất: khanghychu
  [Thủ Thuật] Hiện thông báo nhắc nhở và gửi vào TASK của MS OUTLOOK ongke0711 5 1,418 16-01-16, 11:41 PM
Bài mới nhất: lamvanphung
  Hướng Dẫn Demo Cho tất cả thông báo tiếng việt vào một Macro maidinhdan 3 1,924 23-07-15, 03:09 PM
Bài mới nhất: maidinhdan

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line