Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Làm thế nào để tạo inputbox trên form ms access có thông báo unicode tiếng việt
#1
em xin được chào cả nhà. anh / chị ơi em đang bị mắc về phần inputbox có thông báo bằng tiếng việt. hiện tại em điều chỉnh như thế nào cũng không thể hiện được font tiếng việt. có anh chị nào biết cách không? em xin được nhờ các anh chị chỉ giáo giúp em với.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
Nếu bạn chịu gõ kiểu TCVN3(ABC) thì mình sẽ có cách giúp bạn.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
bạn ơi có kiểu nào hiển thị font unicode trong iput box ? nếu sử dung tcvn(ABC) thì toàn bộ dữ liệu của mình phải được convert lại. mình lại chưa biết convert font từ unicode sang TCVN(ABC) nếu bạn đã có cách rồi thì bạn giúp mình với. cám ơn bạn đã quan tâm tới nội dung bài viết tình huống của mình.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
Đưa code sau vào module:

Mã PHP:
Option Compare Database


Option Explicit
Public Const SPI_GETNONCLIENTMETRICS 41
Public Const SPI_SETNONCLIENTMETRICS 42
Public Const SPI_GETICONTITLELOGFONT 31
Public Const SPI_SETICONTITLELOGFONT 34
Public Const SPIF_UPDATEINIFILE 1
Public Const SPIF_SENDCHANGE 2
Public Const hlfHeight = -12

Public Type LOGFONT
    lfHeight 
As Long
    lfWidth 
As Long
    lfEscapement 
As Long
    lfOrientation 
As Long
    lfWeight 
As Long
    lfItalic 
As Byte
    lfUnderline 
As Byte
    lfStrikeOut 
As Byte
    lfCharSet 
As Byte
    lfOutPrecision 
As Byte
    lfClipPrecision 
As Byte
    lfQuality 
As Byte
    lfPitchAndFamily 
As Byte
    lfFaceName 
As String 32
End Type

Public Type NONCLIENTMETRICS
    cbSize 
As Long
    iBorderWidth 
As Long
    iScrollWidth 
As Long
    iScrollHeight 
As Long
    iCaptionWidth 
As Long
    iCaptionHeight 
As Long
    lfCaptionFont 
As LOGFONT
    iSmCaptionWidth 
As Long
    iSmCaptionHeight 
As Long
    lfSmCaptionFont 
As LOGFONT
    iMenuWidth 
As Long
    iMenuHeight 
As Long
    lfMenuFont 
As LOGFONT
    lfStatusFont 
As LOGFONT
    lfMessageFont 
As LOGFONT
End Type

Public Declare Function SystemParametersInfo Lib "user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction As LongByVal uParam As LongByRef lpvParam As AnyByVal fuWinIni As Long) As Long

Public m_nonClientMetric As NONCLIENTMETRICS
Public m_logFont As LOGFONT

Public m_fontCaption As String 32
Public m_sizeFontCaption As Integer
Public m_fontSmCaption As String 32
Public m_sizeFontSmCaption As Integer
Public m_fontMenu As String 32
Public m_sizeFontMenu As Integer
Public m_fontMessage As String 2
Public m_sizeFontMessage As Integer
Public m_fontStatus As String 32
Public m_sizeFontStatus As Integer
Public m_fontIcon As String 32
Public m_sizeFontIcon As Integer

Public Sub MoFont(fontname As String)
    
Dim ret As Long
    m_nonClientMetric
.cbSize Len(m_nonClientMetric)
    
ret SystemParametersInfo(SPI_GETNONCLIENTMETRICSLen(m_nonClientMetric), m_nonClientMetricSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
    
ret SystemParametersInfo(SPI_GETICONTITLELOGFONTLen(m_logFont), m_logFontSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
    
m_fontCaption m_nonClientMetric.lfCaptionFont.lfFaceName
    m_sizeFontCaption 
m_nonClientMetric.lfCaptionFont.lfHeight
    m_fontSmCaption 
m_nonClientMetric.lfSmCaptionFont.lfFaceName
    m_sizeFontSmCaption 
m_nonClientMetric.lfSmCaptionFont.lfHeight
    m_fontMenu 
m_nonClientMetric.lfMenuFont.lfFaceName
    m_sizeFontMenu 
m_nonClientMetric.lfMenuFont.lfHeight
    m_fontMessage 
m_nonClientMetric.lfMessageFont.lfFaceName
    m_sizeFontMessage 
m_nonClientMetric.lfMessageFont.lfHeight
    m_fontStatus 
m_nonClientMetric.lfStatusFont.lfFaceName
    m_sizeFontStatus 
m_nonClientMetric.lfStatusFont.lfHeight
    m_fontIcon 
m_logFont.lfFaceName
    m_sizeFontIcon 
m_logFont.lfHeight
    m_nonClientMetric
.lfCaptionFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    m_nonClientMetric
.lfSmCaptionFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    m_nonClientMetric
.lfMenuFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    m_nonClientMetric
.lfMessageFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    m_nonClientMetric
.lfStatusFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    ret 
SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICSLen(m_nonClientMetric), m_nonClientMetricSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
    
m_logFont.lfFaceName fontname vbNullChar
    ret 
SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONTLen(m_logFont), m_logFontSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
End Sub

Public Sub DongFont()
    
Dim ret As Long
    m_nonClientMetric
.lfCaptionFont.lfFaceName m_fontCaption
    m_nonClientMetric
.lfCaptionFont.lfHeight m_sizeFontCaption
    m_nonClientMetric
.lfSmCaptionFont.lfFaceName m_fontSmCaption
    m_nonClientMetric
.lfSmCaptionFont.lfHeight m_sizeFontSmCaption
    m_nonClientMetric
.lfMenuFont.lfFaceName m_fontMenu
    m_nonClientMetric
.lfMenuFont.lfHeight m_sizeFontMenu
    m_nonClientMetric
.lfMessageFont.lfFaceName m_fontMessage
    m_nonClientMetric
.lfMessageFont.lfHeight m_sizeFontMessage
    m_nonClientMetric
.lfStatusFont.lfFaceName m_fontStatus
    m_nonClientMetric
.lfStatusFont.lfHeight m_sizeFontStatus
    ret 
SystemParametersInfo(SPI_SETNONCLIENTMETRICSLen(m_nonClientMetric), m_nonClientMetricSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
    
m_logFont.lfFaceName m_fontIcon
    m_logFont
.lfHeight m_sizeFontIcon
    ret 
SystemParametersInfo(SPI_SETICONTITLELOGFONTLen(m_logFont), m_logFontSPIF_UPDATEINIFILE Or SPIF_SENDCHANGE)
End Sub 
Tạo 1 form, trong form vẽ 2 command có tên lần lược là cmdInputBox, cmdMsgBox
Code cho form

Mã PHP:
Option Compare Database

Private Sub cmdInputBox_Click()
Dim strName
    strName 
InputBox("Tui lµ InputBox TiÕng ViÖt ®©y nÌ b¹n ¬i ""InputBox TiÕng ViÖt ®©y nÌ")
    If 
strName vbNullString Then Exit Sub
    MsgBox strName
vbInformation"Xin chµo tÊt c¶ c¸c b¹n"
End Sub

Private Sub cmdMsgBox_Click()
MsgBox "§©y lµ hép tho¹i TiÕng ViÖt"vbExclamation"Th«ng b¸o"
End Sub

Private Sub Form_Load()
MoFont ("VK Sans Serif")
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Call DongFont
End Sub 
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
cái của bạn nó chỉ được mỗi cảnh báo trong đoạn code này thôi. còn các cảnh báo msgox và font trên đatabase bị loằng ngoằng hết. nếu điều chỉnh font kia sang (Time new roman) nhưng không được. có cách nào conver toàn bộ font chữ trong các table sang TCVN(ABC)? bạn.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
cách của domfootwear rất hay cái này nó can thiệp vào font aperance của window. trong lúc load thì nó chỉ sử dụng một fần font của window phần mình muốn load thôi. không ảnh hưởng gì đến msgboxuni code tiếng việt cả. mình áp dụng vào trường hợp của mình là như thế này. mình chỉ sử dụng một phần của thông báo inputbox bằng font tiếng việt VK sans sefit thôi. không hoàn toàn sử dụng hết. như vậy mình vẫn đảm bảo được trong inputbox hiển thị được tiếng việt ngon lành domfootware ạ.
đây là hình ảnh của mình
[Hình: 2548082227de1f6b3d5ab8d7592ff1a2be8f7867...2f1f4g.jpg]

Chúc bạn và mọi người vui vẻ.
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn domfootwear
#7
Vấn đề mình đưa ra là tổng thể, bạn tùy biến mà sử dụng, như vậy mới mau tiến bộ.
Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn TruongVanTruong
#8
cái inputbox của em nếu nhập số thì ok. còn nếu nhập kiểu text" kiểu chuỗi ký tự thì bị lỗi.em muốn format input slxuat kieu number thì làm kiểu gì. mong anh/chị chỉ giáo
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(23-07-11, 01:28 PM)quanghoasla Đã viết: cái inputbox của em nếu nhập số thì ok. còn nếu nhập kiểu text" kiểu chuỗi ký tự thì bị lỗi.em muốn format input slxuat kieu number thì làm kiểu gì. mong anh/chị chỉ giáo

Bạn thử code sau:

Mã PHP:
Private Sub cmdInputBox_Click()
Dim strName As Integer
    strName 
InputBox("Tui lµ InputBox TiÕng ViÖt ®©y nÌ b¹n ¬i ""InputBox TiÕng ViÖt ®©y nÌ")
    If 
Len(strName) = 0 Then Exit Sub
    MsgBox strName
vbInformation"Xin chµo tÊt c¶ c¸c b¹n"
End Sub 

Chữ ký của domfootwear Xin chào Guest, nếu Guest biết thủ thuật nào thì nên chia sẻ cho cộng đồng nhé.
ღღღღღTài sản của domfootwear (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
Vẫn bị bạn ơi. bạn test thử xem sao. cái đó hiện thông báo lỗi như sau: Run-time error : 13 type mistmach
Chữ ký của quanghoasla Hãy chia sẻ kinh nghiệm cùng mình trênThuThuatAccess nhé! Chúc vui vẻ rose
My site: My site hoặc My site
ღღღღღTài sản của quanghoasla (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Khi mở form mặc định là form trống tvn_hut 3 690 1 Giờ trước
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Đặt form nằm chính giữa màn hình pvhung76 1 88 , 08:52 AM
Bài mới nhất: huuduy.duy
  Format có điều kiện cho field trong Access Noname 2 4,272 09-06-18, 11:38 PM
Bài mới nhất: MTNQ
Tongue [Hỏi] Lệnh Hide/Unhide cột trong form Datasheet View bomnhauag 4 240 04-06-18, 04:48 PM
Bài mới nhất: bomnhauag
  Drag chuột Hiển thị thông tin thanhhau828 2 231 23-05-18, 10:20 AM
Bài mới nhất: NguyenDungAnh

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line