Tùy chọn

hãy làm điêu gì đó cho người thân của bạn khi còn có thể...