Tùy chọn

Nhờ các bác giúp em tạo Form cho ffile bom list và có thể chạy dược trong mạng lan