Tùy chọn

DeMo tính tồn kho cho nhiều kho dùng hai table Nhập Xuất riêng biệt