Tùy chọn

Quét mã vạch giống nhau thì cộng dồn số lượng?